Stacks Image 110
Stacks Image 118
INICIINICIO
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓN
PRODUCCIÓPRODUCCIÓN
FOTOGRAFIA VRFOTOGRAFÍA VR
SERVEISSERVICIOS
CONTACTECONTACTO
VR = Realitat Virtual
La fotografia VR és la tècnica de captura o creació d'una escena completa en una sola imatge. Hi ha dos modalitats:
Panorama VR També coneguda com fotografia esfèrica o immersiva. Es tracta d'una imatge panoràmica de 360º mostrada en un visor que permet al usuari desplaçar-se a voluntat amb el cursor i dirigir el punt d'atenció en qualsevol direcció. La connexió de varies escenes permet realitzar visites virtuals interactives.
Objecte VR Orientat a a la visualització interactiva d'objectes. Permet inspeccionar un objecte fent-lo rotar sobre el seu eix vertical. Opcionalment es pot variar l'angle de visió respecte la línia d'horitzó.
Stacks Image 8

Unable to Load Flash Content

Stacks Image 9

Unable to Load Flash Content

VR = Realidad Virtual
La fotografía VR es la técnica de captura o creación de una escena completa en una sola imagen. Hay dos modalidades:
Panorama VR También conocida como fotografía esférica o inmersiva. Se trata de una imagen panorámica de 360º mostrada en un visor que permite al usuario desplazarse a voluntad con el cursor y dirigir el punto de atención en cualquier dirección. La conexión de varias escenas permite realizar visitas virtuales interactivas.
Objeto VR Orientado a la visualización interactiva de objectos. Permite inspeccionar un objecto haciéndolo rotar sobre su eje vertical. Opcionalmente se puede variar el ángulo de visión respecto de la línea de horizonte.
Stacks Image 253

Unable to Load Flash Content

Stacks Image 259

Unable to Load Flash Content