Stacks Image 110
Stacks Image 118
INICIINICIO
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓN
PRODUCCIÓPRODUCCIÓN
FOTOGRAFIA VRFOTOGRAFÍA VR
SERVEISSERVICIOS
CONTACTECONTACTO
El pas del temps ha anat relegant als antics videocassets i els aparells reproductors per visionar-los. Una conseqüència associada a aquest efecte és el deteriorament per l'ús reiterat i la degradació dels continguts per causes ambientals.

La millor manera de preservar les antigues gravacions és la transferència a suports digitals. I a demés aconseguim alliberar espai a les prestatgeries!

A Alícia podem transferir tots els formats de cinta de vídeo domèstics i també els formats professionals U-matic N i SP, DV-CAM, DVC-PRO i Betacam SP.

També creem excel·lents presentacions de diapositives de les seves fotos.
El paso del tiempo ha ido relegando a las antiguas videocintas y a los aparatos reproductores para su visionado. Una consecuencia asociada a este efecto es el deterioro funcional y la degradación de los contenidos por causas ambientales.
La mejor manera de preservar las antiguas grabaciones es la transferencia a soportes digitales. Y además conseguimos liberar espacio en las estanterías!

En Alícia podemos transferir todos los formatos de cinta de video domésticos y también los formatos profesionales U-matic N y SP, DV-CAM, DVC-PRO y Betacam SP.

También creamos excelentes presentaciones de diapositivas de sus fotos.